برای درس دینی عمومی کدوم کتاب را بخوانیم

برای دروس عمومی تست تالیفی بزنیم یا نه؟

برای دروس عمومی تست تالیفی بزنیم یا نه؟ ✅برای پاسخ دادن به این سوال تک تک درس هارا بررسی میکنیم. 🎯ادبیات:برای درس ادبیات تست تألیفیها را تمرین کنین. بخصوص برای مبحث قرابت معنایی و آرایه ی ادبی. برای قسمت معنی لغت و تاریخ ادبیات ...

تعداد نمایش:38 بازدید