راههاي ترويج نمـاز در مدارس

راهكار های جذب دانش آموزان به نماز در مدارس

نماز راهكار های جذب دانش آموزان به نماز در مدارس ۱-تبیین اثرات نمازخواندن 2-تكریم وشخصیت دادن به دانش آموزان 3-نشاط آفرینی فرهنگی و اعتقادی و خود باوری در دانش آموزان 4-ایجاد رابطه قوی دینی بین معلم و دانش آموز 5-داشتن نمازخانه جذاب و عالی و استفاده از رنگ های ...

تعداد نمایش:375 بازدید
کانال پرورشی