سوال های خرداد کتاب علوم هفتم

دانلود نمونه سوال های امتحانی علوم پایه هفتم خرداد

علوم پایه هفتم دانلود نمونه سوال های امتحانی علوم پایه هفتم خرداد پاسخ صحیح را انتخاب کنید. -بهترین راه مطالعه درستی یا نادرستی پیش بینی کدام است؟ الف)طراحی ازمایش                  ب)انجام ازمایش                  ج)بررسی نتایج                      د)همه موارد -وزن یک سیب را با کدام یکا نشان می دهیم ؟ الف)کیلوگرم                           ب)گرم ...

تعداد نمایش:208 بازدید
کانال پرورشی