میانگین درصد کنکور زیر هزار تجربی

میانگین درصد های درس عمومی و اختصاصی زیر ۱۰۰۰رشته تجربی

میانگین درصد های دروس عمومی رتبه های زیر ۱۰۰۰ کشوری در کنکور سال های ۹۲و۹۳و۹۴ و۹۵ گروه آزمایشی علوم تجربی کنکور    ۹۵       ۹۴       ۹۳        ۹۲ ادبیات  ۷۷        ۶۷       ۷۳       ۶۴ عربی   ۸۰       ۷۶       ۸۲        ۷۵ معارف  ۸۶       ۸۰       ۶۹        ۷۹ زبان     ۷۶       ۸۰       ۷۴        ۶۸ میانگین درصد های ...

تعداد نمایش:90 بازدید