نكات مهم و ضروري براي شركت در كنكور و تست زنی

چند نکته ازتکنیک های تست زنی

چند نکته ازتکنیک های تست زنی   ۱-  درطراحی سؤالات کنکوراصول کلی طراحی تست رعایت میشود. بنابراین برای پاسخگویی به سؤالات دنبال روشهای غیرعادی نباشید. ۲- خود را برای مواجهه با هر نوع سؤالی درسر جلسه کنکورآماده سازید. ۳- سؤالات هردرس را در سه مرحله؛تستهای باجواب ...

تعداد نمایش:59 بازدید
 });