ویژگی معلمان موفق از دیدگاه یونسکو

ده ویژگی معلمان امروزی از دیدگاه یونسکو

ویژگی معلمان امروزی ده ویژگی معلمان امروزی از دیدگاه یونسکو ده ویژگی معلمان امروزی از دیدگاه یونسکو: 1- معلمان موفق امروزی آماده اند بگویند : ما نمی دانیم اما با هم می آموزیم 2- معلمان امروزی می دانندکه در وهله نخست معلم دانش آموزان هستند نه ...

تعداد نمایش:111 بازدید
کانال پرورشی