یادگیری

هشت راهكاربراي يادگيري مطالب پيچيده

 هشت راهكاربراي يادگيري مطالب پيچيده   1️⃣تقسيم بندي مطالب در هر پاراگراف 2️⃣خلاصه كلي هر فصل و بخش به صورت نمودار( چارت) 3️⃣تقسيم بندي و جداكردن هر تيتر 4️⃣نوشتن تيتر ها در  برگه جداگانه 5️⃣طرح سوال و جواب به صورت كوتاه 6️⃣ارتباط بين كلمات در هر پاراگراف 7️⃣مشخص كردن  تضاد ...

تعداد نمایش:46 بازدید
 });